2023 m. liepos 2 d., sekmadienis

PSO, pasitelkdama pandeminę sutartį ir tarptautines sveikatos taisykles, naikina ES valstybių suverenitetą, žmogaus teisesAustrijos teisininkai analizuoja PSO gaires ir pandemijos sutartį: kovokite dabar - kitaip bus per vėlu! ES valstybių suverenitetui kyla reali grėsmė. Apie tai rašoma Austrijos portale report24.

Austrijos pagrindinių teisių gyėjai paskelbė išsamią PSO "Tarptautinių sveikatos taisyklių" ir vadinamosios pandemijos sutarties analizę, kurioje griežtai įspėja, kad žmonės už savo teises turi kovoti dabar, nes įsigaliojus taisyklėms PSO valstybėse narėse turės imunitetą ir teisinės gynybos priemonės nebebus veiksmingos. Galiausiai žmonės bus visiškai priklausomi nuo šios nedemokratinės organizacijos malonės.

Kaip PSO, pasitelkdama pandeminę sutartį ir tarptautines sveikatos taisykles, atima įgaliojimus iš parlamentų ir piliečių

Austrijoje vyriausybė ir parlamentas atsidūrė ties riba, kai Pasaulio sveikatos organizacijai bus visam laikui perduota esminė konstitucinė kompetencija. Jei PSO pasinaudos pasirengimo pandemijai nuostatomis, Austrija ir joje gyvenantys žmonės praras esminius savo suvereniteto aspektus. Galimi tokių intervencijų padariniai yra gerai žinomi: Tai gali būti susiję su uždarymu, prieigos apribojimais iki privalomo skiepijimo, cenzūra ir stebėjimu. Tai reglamentuojama naujoje Tarptautinių sveikatos taisyklių redakcijoje ir naujoje "Pandemijos sutartyje". Federalinės kanceliarijos teiginys, kad PSO teikia tik rekomendacijas, kurios nėra privalomos valstybėms narėms, šiuo metu dar teisingas, tačiau jis jau neatitinka realios politikos. Tačiau netrukus PSO rekomendacijos netgi taps privalomos. [1],[2] Apie tai nevyksta jokios viešos ar parlamentinės diskusijos.  


[1] https://einheit.at/blog/keine-who-weltregierung-durch-einen-pandemievertrag/

[2] https://t.me/c/1692327155/1972

Turinys:

1.Pagrindinės žinios (Bendra informacija).

2.Ką planuoja PSO?

3."Pandemijos sutartis" ir jos pasekmės

4.Tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimas

5.Diskusijų trūkumas politikoje ir žiniasklaidoje

6.Galima informacijos kontrolė ir nuomonės laisvės apribojimas

7.Vienos sveikatos koncepcija: visų galimai svarbių procesų aplinkoje ir visuomenėje stebėsena

8.Veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią kontrolės perėmimui


1.Bendra informacija

Jau daugiau nei 100 metų Austrijoje gyvename demokratinėje valstybėje. Jau seniai praėjo laikai, kai absoliutiniai valdovai ir feodalai nustatydavo taisykles jiems pavaldiems asmenims, patys jas įgyvendindavo jėga ir būdavo vieninteliai, taigi ir aukščiausi pavaldžių asmenų teisėjai. Šio teigiamo pokyčio priežastis buvo ne ta, kad pasikeitė žmogaus prigimtis ir nebeliko individų troškimo išaukštinti save kaip valdovus kitų atžvilgiu. Pokytis įvyko dėl masių sprendimo daugiau su tuo nesitaikstyti. Kartu buvo sukurta ir palaikoma valstybės forma, turėjusi nustatyti bendro sugyvenimo "žaidimo taisykles" ir užtikrinti jį daugybe kontrolės mechanizmų - demokratija.

Tačiau kartas nuo karto pasitaiko atskirų interesų grupių bandymų uzurpuoti valdžią ir turtą. Kai prieš kelerius metus buvo prastumti tarptautiniai laisvosios prekybos susitarimai CETA ir TTIP, politikai ir žiniasklaida į juos pažvelgė kritiškai. Juk valstybėms narėms de facto turėjo būti apribota jų teisėkūros kompetencija. Taigi valstybėms nebūtų draudžiama priimti įmonių interesams prieštaraujančių įstatymų. Tačiau tada tektų mokėti milijardines baudas, kurias galėtų skirti privatūs slapti teismai (nevalstybiniai arbitražo teismai). Tačiau šis išpuolis prieš apsisprendimo teisę yra niekis, palyginti su tuo, ką šiuo metu planuoja PSO. Deja, žiniasklaidoje ir politikoje dėl to nevyksta jokios kritinės diskusijos.

2.Ką planuoja PSO?


Remiantis PSO Konstitucija, šiuo metu vyksta derybos dėl "Tarptautinių sveikatos taisyklių" (TSP) ir naujos "Pandeminės sutarties"[1]. 2024 m. gegužės mėn. 77-ojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje (PSA) abu PSO projektai turi būti priimti[2], o po to abu reglamentus PSO valstybės narės turi įgyvendinti savo teisinėse sistemose. IHR pakanka paprastos Pasaulio sveikatos asamblėjoje balsuojančių valstybių balsų daugumos, pandemijos sutarčiai reikia 2/3 balsų daugumos. Abi sutartys Austrijoje turi įsigalioti 2025 m.

[1] https://www.consilium.europa.eu/de/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

[2] https://www.who.int/news/item/07-04-2023-countries-set-out-way-forward-for-negotiations-on-global-agreement-to-protect-world-from-future-pandemic-emergencies

Austrija planuoja perduoti savo suverenitetą "krizinės situacijos" (tarptautinio masto ekstremaliosios situacijos visuomenės sveikatos srityje (angl. Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) atveju PSO. Tik PSO generalinis direktorius sprendžia, kada tokia krizinė situacija susidaro. Šis sprendimas negali būti peržiūrėtas ar apskųstas. Jis baigiasi, kai to nori generalinis sekretorius. Susidarius krizinei situacijai, valstybės narės "pripažįsta PSO kaip vadovaujančią ir koordinuojančią instituciją" ir įsipareigoja laikytis PSO rekomendacijų. Taigi iki šiol neprivalomos PSO rekomendacijos galėtų tapti privalomomis, kurioms Austrijos vyriausybė taip pat norėtų paklusti.

Kas iš tiesų gali įsivaizduoti, kad po 2024 m. gegužės mėn. įvyksiančios 77-osios Pasaulio sveikatos konferencijos sprendimo Austrijoje staiga prasidės diskusija, kurioje žmonės atvirai svarstys, ar atmesti pandemijos sutartį ir IHR? Iš kokių alternatyvų Austrija galėtų rinktis? Belieka arba pasirašyti sutartį, dėl kurios jau derasi privatūs suinteresuotieji subjektai, arba pasitraukti iš PSO. Nors privačios suinteresuotosios šalys labai aktyviai dalyvauja derybose, mūsų išrinkti atstovai ir vyriausybė nieko nedarydami rizikuoja mūsų apsisprendimo teise ir perleido esmines derybų teises Europos Komisijai. Negalima gaišti laiko informuojant gyventojus ir teiraujantis jų nuomonės. Priešingai, dauguma Europos Parlamento narių taip pat atrodo visiškai neinformuoti.    


Nors planuojamas reguliavimas paliečia mūsų visų asmeninio gyvenimo sritį, Austrijoje apie tai viešai nediskutuojama. Kas iš mūsų išrinko PSO generalinį direktorių, kuris ateityje galės leisti sau kištis į mūsų asmeninį gyvenimą ir ekonomiką taip, kaip jam patinka? Tai, ką šiuo metu daro vyriausybė ir Nacionalinės tarybos nariai, nuvertina būsimus demokratinius rinkimus Austrijoje iki farso: vyriausybė ir parlamento nariai gali laisvai spręsti tik tol, kol PSO generalinis sekretorius nenuspręs dėl PHEIC. Tarkime, kad Danijoje buvo užfiksuotas paukščių gripas ir PSO nusprendė sunaikinti visus viščiukus Europoje. Tuomet tai turėtų būti įgyvendinta Austrijoje. Tarkime, kad smulkių dulkių ar CO2 tarša kai kuriose Europos sostinėse PSO atrodo per didelė ir ji nusprendžia iš esmės uždrausti eismą ir pramonę. Tuomet tai turėtų būti įgyvendinta Austrijoje. Tarkime, kad PSO susirūpinusi dėl vėžio atvejų skaičiaus ir įpareigoja valstybes nares visus gyventojus profilaktiškai gydyti 15 skirtingų skiepų nuo vėžio. Tuomet tai turėtų būti įgyvendinta Austrijoje.

3. "pandemijos sutartis" ir jos poveikis

Šiuo metu Austrijoje vyriausybė ir parlamentas ketina visam laikui perduoti esminius konstitucinius įgaliojimus Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO). Tai reiškia, kad svarbūs mūsų šalies suvereniteto ir piliečių pagrindinių teisių apsaugos aspektai bus visam laikui atsisakyti, kai tik PSO pareikš, kad aktyviai veikia pandemijų prevencijos srityje. Šie pokyčiai pirmiausia grindžiami dviem sutartimis:

2005 m. peržiūrėta Tarptautinių sveikatos taisyklių redakcija ir visiškai iš naujo suderinta pandemijų prevencijos sutartimi ("PSO CA+").

Remdamasi jomis, PSO ateityje daug dažniau skelbs "tarptautinę nepaprastąją padėtį sveikatos srityje" ir galės ją išlaikyti daug ilgiau nei iki šiol. Todėl PSO galės daug ilgiau ir tiesiogiai kištis į mūsų šalies suverenitetą ir ekonomiką, taip pat į gyventojų gyvenimą (įpareigojimai atlikti tyrimus, izoliacija, uždarymas, prieigos apribojimai su privalomu sertifikavimu iki privalomo skiepijimo, taip pat cenzūra ir priežiūra), nei tai galėjo daryti iki šiol.

Nors šis galios perkėlimas iš mūsų šalies ir federalinių žemių institucijų į PSO rankas negali turėti didesnio poveikio piliečiams, gyventojai ir parlamentas visiškai nesupažindinami su šių sutarčių turiniu ir su jomis susijusiais tikslais, išlaidomis ir pavojais.

Austrijos pandemijų teisės ekspertė ir buvusi PSO konsultantė daktarė Silvia Behrendt ir šveicarų teisininkas Philippas Kruse išsamiai aptarė šiuos PSO planus išplėsti savo galias ir įgyti finansinių įgaliojimų. Abu jie kelis mėnesius stengėsi suprantamai paaiškinti, kokią įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui gali turėti nauji PSO įgaliojimai. Planuojama sudaryti išsamią PSO ir jos valstybių narių sutartį, kuri leis PSO tiesiogiai diktuoti pasirašiusių valstybių žmonėms. Pavyzdžiui, PSO, kurią didžiąja dalimi finansuoja interesai, sudarius sutartį, bus leista skubiais atvejais visame pasaulyje išleisti tam tikrus vaistus ir nurodyti valstybėms juos vartoti. Ypač didelį nerimą kelia tai, kad PSO galės paskelbti pasaulinę nepaprastąją padėtį sveikatos apsaugos srityje (= tarptautinio masto nepaprastąją padėtį visuomenės sveikatos srityje, sutrumpintai PHEIC) arba vėlesnę pandemiją dar anksčiau, dar ilgesniam laikui ir taip pat regioniniu lygmeniu, o tam reikalingi kriterijai nustatyti taip plačiai, kad tai įmanoma praktiškai bet kada. Nenumatytas kontrolės ir peržiūros mechanizmas pandemijai užbaigti.

Apie 80 % PSO lėšų sudaro tiksliniai įnašai, kurie leidžia įvairiems rėmėjams gauti naudos iš PSO sprendimų, susijusių su pandemijomis. Toks finansavimas iš tikslinių įnašų taip pat reiškia, kad PSO sprendimai nėra priimami nei formuojant valstybių narių gyventojų valią (demokratiškai), nei vadovaujantis "mokslu". Šiuo atveju oficialiai moka tas, kas kuria. Tai nesuderinama su visuomeninės organizacijos, kuri turėtų būti įsipareigojusi siekti bendrojo gėrio, veikla.

Pavadinimu "viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė" taip pat pažeidžiamas būtinas PSO ir farmacijos pramonės bendradarbiavimo skaidrumas. Ateityje farmacijos pramonė galės sudaryti sutartis net ir "gresiančios pandemijos" atveju, pagal kurias PSO galės įpareigoti valstybes nares pirkti jos produktus ir juos naudoti.  Jei iki šiol lobistai turėjo dėti pastangas, kad įtikintų Nacionalinės tarybos narius priimti sprendimus, atitinkančius jų klientų (pvz., iš farmacijos pramonės) finansinius interesus, tai ateityje užteks vieno lobisto PSO generalinio sekretoriaus asmenyje, kuriam bus suteikta teisė neribotam laikui savarankiškai priimti norimus sprendimus pačiam.

Iki šiol PSO žinojome kaip "patariamąją" organizaciją, teikiančią valstybėms pasiūlymus sveikatos srityje, kuriuos valstybės narės gali įgyvendinti. Tai darydamos valstybės atsižvelgia į savo konstitucijas ir yra pavaldžios demokratinei gyventojų kontrolei. Ateityje, kilus "ekstremaliai sveikatai" ar pandemijai, PSO rekomendacijos turi būti teisiškai privalomos visiems pasirašiusių valstybių gyventojams ir tiesiogiai riboti pagrindines ir žmogaus teises arba teikti rekomendacijas pasaulio visuomenei dėl vakcinacijos.

Tie, kuriems taikomos šios taisyklės, nebegalės nuo jų apsiginti: PSO konstitucijoje numatyta, kad organizacija valstybėse narėse turi imunitetą.

Vidaus teisinės priemonės prieš PSO (skundai, ieškiniai) neturi poveikio, o gyventojams nenumatyta galimybė daryti tiesioginę įtaką PSO. Taip pat nėra jokios tarptautinės teisinės PSO kontrolės[2].

Taigi PSO generalinis sekretorius gali bet kada išleisti savavališkus potvarkius, kurie galioja tol, kol jis vėl nenori jų pakeisti - be jokių teisinių pasekmių. Gyventojai privalo laikytis šių nuostatų - mūsų šalies vyriausybė privalo jas įgyvendinti. Taisyklių vykdymą turi užtikrinti susitariančiųjų valstybių vykdomosios pajėgos. Tuomet policija ir kariuomenė paklus nebe demokratiškai priimtiems įstatymams, o PSO generalinio sekretoriaus žodžiui. Susitariančiųjų valstybių teismai nebegalės peržiūrėti PSO diktato dėl jurisdikcijos stokos.

4.Tarptautinių sveikatos taisyklių pakeitimas

Naujojo Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių projekto 13A straipsnis skamba taip:

"1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta PSO vadovaujančia ir koordinuojančia institucija tarptautinio visuomenės sveikatos reagavimo tarptautinio masto ekstremalių situacijų visuomenės sveikatos srityje metu ir įsipareigoja vadovautis PSO rekomendacijomis reaguodamos į tarptautines visuomenės sveikatos problemas." [3]

Išvertus tai reiškia ne ką kitą, o tai, kad pandemijos (kurią skelbia PSO) atveju valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta PSO kaip vadovaujančią ir koordinuojančią tarptautinio visuomenės sveikatos reagavimo instituciją ir įsipareigoja vadovautis PSO rekomendacijomis.

IHR 42 straipsnyje netgi numatyta, kad šias priemones valstybės narės turi įgyvendinti nedelsiant. Valstybės taip pat turi imtis priemonių, kad priverstų nevalstybinius subjektus įgyvendinti PSO priemones.

"Visos visuomenės požiūris" ir "visos vyriausybės požiūris", kurių taip pat laikosi PSO, reiškia, kad pandemijos atveju visi visuomenės ir vyriausybės aspektai turi būti kontroliuojami iš PSO rankų.


5. diskusijų politikoje ir žiniasklaidoje trūkumas

Klysta tie, kurie mano, kad šios rimtos ir nuolatinės intervencijos į Austrijos teisinę sistemą bus viešai aptartos ir dėl jų bus rengiamas referendumas. Nes, viena vertus, vyriausybė, politikai ir žiniasklaida piliečius palieka visiškoje nežinioje. Kita vertus, reikia baimintis, kad ES, sudarydama sutartį su PSO dėl atskirų jos valstybių narių, išvarys visus Europos gyventojus.

Kaip gali būti, kad dėl šių toli siekiančių planų nevyksta jokia vieša diskusija? Vėliausiai nuo "Twitter" failų[4] ir "Lockdown" failų[5][6] laikų įrodyta, kad žiniasklaidai, esant reikalui, tiesioginę įtaką daro vyriausybės. Atlikdama PSO "naratyvų kontrolės" tyrimus, daktarė Behrend išsamiai nagrinėjo "infodeminį valdymą"[7], kuris reiškia informacijos kontrolę pagal karinį modelį, nes informacija klasifikuojama kaip "ginklas", taigi kaip pavojus. Nepageidaujama informacija pirmiausia neturėtų būti skelbiama viešai, o tai ypač susiję su socialine žiniasklaida ir alternatyviąja žiniasklaida.

6. Galima informacijos kontrolė ir saviraiškos laisvės ribojimas

Pandemijos sutarties 17 straipsnyje numatyta: "reguliariai vykdyti socialinį monitoringą ir analizę, siekiant nustatyti dezinformacijos paplitimą ir profilį, kurie padeda kurti komunikacijos ir pranešimų strategijas visuomenei, kad būtų galima kovoti su dezinformacija, dezinformacija ir melagingomis naujienomis, taip stiprinant visuomenės pasitikėjimą." Tai reiškia, kad susitariančiosios valstybės turėtų kontroliuoti, kokia "dezinformacija" šiuo metu skleidžiama, kad būtų galima su ja kovoti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą. Pagrindinis klausimas šiuo atveju yra tas, kas turėtų turėti teisę aiškinti, kas aiškinama kaip "dezinformacija". Atsižvelgiant į PSO įnašų mokėtojų struktūrą, mažai tikėtina, kad visuomenės vertinimas bus lemiamas. Jau dabar abejotinas požiūris, kai informacijos kokybės aiškinimo suverenitetas atimamas iš atskiro atsakingo asmens vertinimo ir perduodamas centrinei institucijai.

Planuojama cenzūra nesuderinama su Austrijos teisine sistema, kurioje Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtinta nuomonės laisvė turi konstitucinį statusą. Nepaisant to, šią informacijos stebėseną privaloma tvarka ketinama įvesti per PSO.

7. "Vienos sveikatos" koncepcija: visų galimai svarbių procesų aplinkoje ir visuomenėje stebėsena ir pareiga teikti ataskaitas PSO

Vienos sveikatos koncepcijoje pagal Pandėlio sutarties 18 straipsnį taip pat numatyta valstybių narių pareiga nuolat stebėti galimas grėsmes, kylančias klimato kaitos, biologinės įvairovės, ekosistemų, žmonių ir gyvūnų srityse. Jei negalima atmesti pandemijos protrūkio tarp žmonių, valstybė narė, privalanti vykdyti stebėseną, privalo per 48 valandas pranešti PSO. Tuomet generalinis direktorius, kilus neaiškiam įtarimui dėl pavojaus, gali nustatyti regionines arba tarptautines priemones.

Vargu ar dauguma gyventojų pastebėjo PSO generalinio direktoriaus Tedroso Ghebreyesuso (Tedros Ghebreyesus) sprendimą paskelbti beždžionių raupus "tarptautinio masto nepaprastąja padėtimi visuomenės sveikatai", prieštaraujantį jo paties vadovaujamos PSO ekspertų grupės nuomonei. Vis dėlto užsikrėtimo pavojus kyla tik labai specifinei, valdomai populiacijos daliai, o ligą sukeliantis poveikis, skirtingai nuo afrikietiškų variantų, yra labai ribotas. Šis incidentas vargu ar sukėlė triukšmą dėl nežymių atsakomųjų priemonių. Jei jau būtų įsigaliojusi naujoji pandemijos sutartis ir IHR, Tedrosas būtų galėjęs viena ranka uždaryti sienas, įvesti lokautus, įvesti privalomą skiepijimą ir kriminalizuoti bet kokią kritišką nuomonę. Šias priemones būtų galėjusi kontroliuoti policija ir kariuomenė ir net įgyvendinti jas panaudojant jėgą.

8. veiksmai, kuriais siekiama išvengti kontrolės perėmimo

Ar norime patikėti, kad atitinkamas PSO generalinis sekretorius jau dabar galvoja su mumis gerai, ir iš tikrųjų visiems laikams atsisakyti galimybės demokratiškai daryti įtaką mūsų gyvenimo formavimui? Jei ne, turime veikti greitai ir ryžtingai. Kasmet gegužės mėnesį vyksta PSO Pasaulio sveikatos asamblėja. Šių metų gegužę pirmasis preliminarus pandemijos sutarties projektas ("nulinis projektas") buvo pakeistas į naują versiją. Kritikos sulaukusios ištraukos buvo sušvelnintos ne turinio, o kalbos požiūriu. Sutartis turi būti sudaryta jau kitų metų gegužę[8]. tai reiškia, kad ant kortos pastatyta mūsų laisvė ir teisės. Tik nuo mūsų priklauso, ar su tuo sutiksime.

Dr. Behrendtas parengė 10 punktų programą, kaip galime apsisaugoti nuo šio PSO ir korporacijų galios užgrobimo ir išsaugoti savo laisvę. 9 Advokatas Kruse ne kartą aiškino, kodėl, jo nuomone, planuojamų PSO sutarčių pasekmės paprastiems gyventojams yra daug pavojingesnės nei pačių virusų grėsmė. 10] Informuokite save, susisiekite su aplinkiniais, kreipkitės į politikus ir žiniasklaidą, reikalaukite viešų diskusijų ir paverskite šį pasikėsinimą į mūsų laisvą gyvenimą vieša problema.

Teisininkai už pagrindines teises - Teisininkai už sąmoningumą ("RFG - AFA")

[1] Artikel 67(a) Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (Constitution of the World Health Organizationhttps://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf#page=6

[2] https://www.kla.tv/26285


[3] Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022) WGIHR_Compilation-en.pdf (who.int)

[4] https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/01/the-twitter-files-should-disturb-liberal-critics-of-elon-musk-and-heres-why

[5] https://www.bbc.com/news/uk-64848106

[6] https://www.telegraph.co.uk/news/2023/03/04/matt-hancock-lockdown-files-covid-10-things-learnt/

[7] Siehe auch ganz aktuell: https://apolut.net/who-mitglieder-beschliessen-resolution-zur-manipulation-der-oeffentlichen-meinung-von-norbert-haering/ resp.: WHO-Pressemitteilung: https://www.who.int/news/item/29-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly—daily-update–29-may-2023

[8] https://orf.at/stories/3317538/

[9] https://auf1.tv/auf1-spezial/who-expertin-dr-behrendt-warnt-horror-plaene-zur-zwangsimpfung-sollen-legal-werden/

[10] https://auf1.tv/auf1-spezial/rechtsanwalt-kruse-who-will-zwangs-impfungen-statt-menschenrechten

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...