2023 m. liepos 19 d., trečiadienis

Mano gatvės moteris vilioja baptistai. Kas jie?

Gyvenu Vilniaus Antakalnio mikrorajone, Petro Vileišio gatvėje, prie Neries upės. Kiekvieną dieną vaikštau pėsčiųjų taku, turiu daug pažįstamų šunų augintojų, su kuriais kalbame. Paglostau šuniukus, pasidžiaugiu.

Viena iš mano draugių – Jorkšyrų veislės kalytė Betsi. Prieš savaitę jos šeimininkę kalbino kelios pusamžės moterys, o Betsi aršiai ant jų lojo. Priėjau arčiau, moterys nuėjo taku, o aš paglosčiau Betsi. 

- Kas tie Baptistai? Mane jos kalbino prie jų bendruomenės jungtis, - pasakė man Betsi šeimininkė, maždaug 80+ amžiaus senolė.

- Sovietmečiu juos vadindavom sektantais, tai kažkokie žydaujantys krikščionys, pinigų ir turto melžėjai iš naivuolių. Būtinai pasidomėsiu, - atsakiau močiutei.

Baptistai sudomino mane dar ir todėl, kad mano pažįstama moteris prieš kurį laiką pasakojo, kad Baptistams išnuomojo Antakalnio gatvėje apie 200 kvadratinių metrų patalpas. Iš pokalbio su šia praktikuojančia katalike supratau, kad ji psichologiškai šios publikos jau apdorota.


Nutariau apie Baptistus paklausti išmintingo Krikščionio ir Lietuvos patrioto. Jis man parašė:

Baptistai. Kadangi esu Romos katalikų tikybos pilietis, tad remiuosi Švento rašto tiesomis. Bendraujant su Baptistų bendruomenės nariais, pastebėjau, kad jie Švento rašto tekstus interpretuoja pagal savo poreikius. Neįžeidžiant solidaus amžiaus vadovo, dalyvavau kaip svečias jų pamaldose – Susirinkime. Perskaityto Švento Rašto tekstą aiškina kiekvienas individualiai, kaip jis supranta, bet ne taip, kaip Šventas raštas moko. Necituosiu tų pokalbių, tik kai vieną dieną vienas iš jų vadovų, įsikūręs Kaune, gerame rajone ir prabangiame name, vedė seminarus jaunimui, manęs paprašė, ar negalima padaryti taip, kad jų studentai netarnautų kariuomenėje. Jie negali pagal jų religinę sampratą imti ginklo. Tuomet aš jiems patariau atsisakyti pilietybės ir išvykti iš Lietuvos, jei jie pasiduoda klaidingai religijai – ginti asmens gyvybę, padėti nelaimėje. Paklausiau kaip jie atsirado Lietuvoje, kas juos pakvietė į krikščionišką Lietuvą. Jie atsakė, kad pakvietė juos Dievas. Jie įsteigs prekybos centrus, mokyklas, darželius vaikams ir t .t. Jie pramatė užvaldyti pinigais visą rajoną. Aišku kad tokių krikščionių atsiranda, kurie už pinigą parduoda savo tikėjimą, valstybę, nuomoja jiems patalpas, pasiduoda jų įkalbinėjimams. Tokios Baptistų bendruomenės kuriasi dvasiškai negyvose vietose. Pavyzdys Sibiras. Gal nori ir Lietuvą paversti Sibiru? Gorbačiovui nepavyko, gal Putinui pavyks su Baptistų desantu? Mano sutiktiems nepavyko įsikurti. Jie pardavė prabangų namą ir iš šio rajono dingo. Yra įsikūrę kituose rajonuose ir kitokiuose namuose. Tai tuščio vakuumo tikėjimas. P.S. Pasinaudokite VIKIPEDIJA. Pagarbiai, Antanas

Apie Baptistus rašoma Vikipedijoje, bet labai paviršutiniškai, sunku suprasti, kam Viešpats tuos Baptistus į pasaulį paleido. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Baptistai#Organizacija


Afono (Graikija) stačiatikių vienuoliai apie Baptistus išleido trumpą brošiūrą, kurios vertimą ir pateikiu.

Баптисты как наиболее зловредная секта. - Изд. Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. - Москва : Тип. АО "Молодая гвардия", 1995. - 16 с.


Baptistai kaip labiausiai piktybinė sekta


Mūsų laikais atsiradusi daugybė sektų ir eretiškų mokymų skatina mus suteikti ortodoksų krikščionims galimybę susipažinti su Šventosios Ortodoksų Bažnyčios mokymu apie kai kurias iš šių klaidingų sampratų.
Siūlome pamaldžių krikščionių dėmesiui šią nedidelę knygelę, kurią kadaise išleido Optinos vyresnieji. Tikimės, kad ji padės įsitvirtinti šventajame stačiatikių tikėjime ir apsiginkluoti prieš netikrus mokytojus, ypač tuos, kurie suaktyvino savo veiklą dabar - visuomenės dvasinio virsmo laikotarpiu.
Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus stiprina mus visus visuose pamaldumuose ir tyrumuose.Jų kilmė
Pirminis jų pavadinimas buvo anabaptistai, t. y. pakartotiniai krikštatėviai, nes ši sekta vaikystėje gautą krikštą laikė negaliojančiu ir krikštijo iš naujo. Ši sekta, viena iš aršiausių, yra XVI a. Vakarų Reformacijos atžala. Pastorius Tomas Miunceris (Thomas Müntzer, 1523 m.) katalikybę ir protestantizmą laikė ne tik nenaudingais, bet net pavojingais, nes jie iškraipė Dievo įsakymus. Todėl Dievas pašaukė naują kartą, apšviestą Jo Dvasios. Miuncerio pamokslai glostė žmonių aistras, žmonės noriai jų klausėsi, ir visi Miuncerio pasekėjai buvo pakrikštyti iš naujo. Netrukus Frankonijos ūkininkai, kurių buvo daugiau kaip keturiasdešimt tūkstančių, sukilo prieš savininkus, bet maištininkai buvo nugalėti. Miunceris buvo paimtas į nelaisvę ir jam įvykdyta mirties bausmė. 1533 m. anabaptistai sukėlė naują sumaištį Vestfalijoje, Miunsteryje, kur, nuvertę miesto valdžią ir užėmę miestą, paskelbė siuvėją Joną iš Leideno naujojo Siono karaliumi. Miunsterio vyskupo kariuomenė apgulė miestą, o Jonas iš Leideno ir jo bendražygiai buvo paimti į nelaisvę ir pasmerkti skausmingai mirčiai. Tarp žymiausių netikrų pranašų tarp anabaptistų XVI a. viduryje buvo Melchioras Hofmanas (Melchior Hoffmann), davęs savotiškos sektos vardą; jis skleidė daugybę svaičiojimų apie tūkstantmetę karalystę ir mirė Strasbūre, kur už savo mokymą buvo įkalintas. Tačiau stipriausią ir ilgalaikę įtaką savo bendraminčiams padarė Simonidas Menonas, Fryzijos katalikų kunigas, priėmęs Liuterio doktriną; jis suvienijo anabaptistus į kongregaciją ir jų svyruojančius įsitikinimus pakeitė pozityviu mokymu.
Be olandų ir vokiečių anabaptistų sektų, Anglijoje, Škotijoje ir Šiaurės Amerikoje yra baptistų. Nuo XVII a. pradžios jie jau galėjo jungtis į bendruomenes; pagrindinės tariamos jų doktrinos yra šios: tik suaugusiųjų krikštas ir tikėjimas Atpirkėju Kristumi be darbų. Toliau jie atmeta Apaštališkąją Katedros Bažnyčią, sakramentus, hierarchiją, šventąją Tradiciją, pasninkus, vienuolystę ir apskritai visą bažnytinę sistemą; jie taip pat atmeta Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbinimą, šventųjų šaukimąsi, relikvijų, ikonų gerbimą ir maldas už mirusiuosius.
Baptistų doktrina kilo iš Vakarų reformacijos, žmogaus aistrų kovos epochos. Pasaulio scenoje jie pasirodė kaip savamoksliai pamokslininkai ir mokytojai, taip pažeisdami dieviškąją tvarką, kurią nustatė krikščionybės įkūrėjas Viešpats Jėzus Kristus; juk Jis apaštalams ir jų įpėdiniams pasakė: Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu (Jn 20, 21), ir kaip sako apaštalas Paulius: Niekas pats iš savęs negauna šios garbės, bet tas, kuris yra Dievo pašauktas, kaip Aaronas (Žyd 5, 4).
Taigi Krikštytojų sekta yra netolimų laikų reiškinys; jie pasirodė su savo skelbimu patys, be dieviškojo liudijimo, kuris pateisino Išganytojo žodžius: Kas ne pro duris įeina į avių tvartą, bet kliedi, tas yra vagis ir plėšikas (Jn 10, 1).
Toks yra jų mokymo nepagrįstumas:
Tik dėl suaugusiųjų krikšto
Krikštytojai, kurie nekrikštija kūdikių, pamiršta, kad Senojo Testamento Bažnyčioje Dievas apipjaustymą įsteigė aštuntą dieną po gimimo, suteikdamas vardą (Rom 2, 28-29). Tai buvo įėjimo į sandorą su Dievu, vienybės su Juo dvasioje ir Jo įžadų paveldėjimo ženklas. Kaip didis, būtinas darbas, jis buvo saugomas grasinimu: "Kas aštuntą dieną bus neapipjaustytas, to siela bus išnaikinta iš jo tautos" (Pr 17, 14). Jis tarnavo kaip Krikšto, kuris yra atgimimas į dvasinį, šventą gyvenimą - apie kurio praleidimą griežtai pasakyta: "Jei kas negimsta iš vandens ir Dvasios, negali įeiti į Dievo karalystę" (Jn 3, 5) - prototipas. Todėl kūdikis, kuris miršta nesulaukęs mirties amžiaus, t. y. kuris nėra pakrikštytas, lieka už pažadų ribų. Šventajame Rašte nedraudžiama krikštyti kūdikių, priešingai, yra aiškių vaikų krikšto pavyzdžių: "Atsiverskite ir kiekvienas iš jūsų tebūna pakrikštytas vardan Jėzaus Kristaus nuodėmėms atleisti, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk pažadas priklauso jums ir jūsų vaikams" (Apd 2, 38-39). Sektantai sako, kad ir be krikšto vaikai yra švarūs nuo gimtosios nuodėmės, jų nuodėmės atleistos dėl Jėzaus vardo (1Jn 2, 12), jie yra šventi (1 Kor 7, 14); bet juk pasaulis taip pat atpirktas Kristaus krauju (Mt 26, 28), argi jis gali būti išgelbėtas be krikšto? Ne, kaip jau minėta (Jn 3, 5).
Apie tikėjimą ir darbus
Tikėjimas yra žmogaus širdies trauka Dievui: "Turėkite Dievo tikėjimą, todėl sakau jums: visa, ko tik prašysite maldoje, tikėkite, kad gausite, ir jums bus" (Mk 11, 23-24).
Tikėjimas taip pat yra Dievo pažinimas: "O tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų Kristų" (Jn 17, 3). Širdies tikėjimas gali būti ir pagonių, pavyzdžiui, šimtininko (Mt 8, 10) ir kanaanietės moters (Mt 15, 28); geri darbai gali būti ir pagonių, pavyzdžiui, šimtininko Kornelijaus (Apd 10, 1-6). Vadinasi, tas, kuris turi širdies tikėjimą ir gerus darbus, bet neturi tikro mokymo, yra panašus į gerą pagonį, bet nėra tikras krikščionis, todėl sektantai, neturintys tikro mokymo, negali paveldėti dangaus karalystės, nes sakoma: "kad nebūtume daugiau kūdikiai, svyruojantys nuo kiekvieno mokymo vėjo pagal žmonių klastą, pagal gudrų suvedžiojimo meną" (Ef 4, 14). Kitoje vietoje Paulius aiškiai sako: "Jei mes ar angelas iš dangaus jums skelbtų labiau, negu mes jums skelbėme, tebūnie tai anatema" (Galatams 1, 8). Taigi baptistai savanaudiškai moko, kad žmogaus išteisinimą sudaro vien tik tikėjimas be darbų, remdamiesi tuo, kad Kristus visiems laikams paaukojo auką už žmonių nuodėmes, ir taip apeidami mokymą apie Gelbėtojo ir apaštalų gerus darbus. Kristus Kalno pamoksle, mokydamas žmones gerų darbų, priskyrė jiems pareigą jais siekti tobulumo: "Būkite visaverčiai, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra visavertis" (Mt 5, 48), - o per Paskutinįjį teismą, pagal Išganytojo mokymą, tik darbai išteisins tikinčiuosius (Mt 25, 34-36). Apaštalas Jokūbas sako: "Jei tikėjimas neturi darbų, jis pats savaime yra miręs" (Jok 2, 17). Apaštalas Paulius, mokydamas korintiečius gerų darbų, rodo jiems apaštališkųjų darbų pavyzdį: "Viskuo mes pasirodome kaip Dievo tarnai, didele kantrybe, nelaimėje, varge, nepritekliuje, sunkiomis aplinkybėmis. Po smūgiais kalėjimuose, tremtyje, darbuose, budėjimuose, pasninkavime". Tokius panašius darbus apaštalas išvardija Laiške žydams (Žyd 11, 17-38). Tačiau krikščionys prieš tokias aiškias ir akivaizdžias tiesas pastato melą, vadovaudamiesi tiesa: "Solga neteisybė sau" (Ps 26, 12), t. y., pasak šventojo Atanazijaus: "neteisybė nuvargsta".
Apie Bažnyčią
"Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten aš esu tarp jų" (Mt 18, 20). Šiuo posakiu baptistai pridengia savo nesankcionuotą susirinkimą, tačiau Bažnyčios sudėtis yra visai kitokia: "Ir Jis (Kristus) paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, trečius evangelistais, kitus pastoriais ir mokytojais. Šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui" (Ef 4, 11-12). Bažnyčios amžinumas: "Ir aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šitos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės" (Mt 16, 18); "Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 20). Bažnyčios vienybė: "Ir taip jūs jau nebe ateiviai ir svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo bendrapiliečiai. Įsitvirtinę ant apaštalų ir pranašų pamato, turėdami kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų" (Ef 2, 19-20). "Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas" (Ef 4, 5). Bažnyčios šventumas: Bažnyčia yra šventa, nes ją pašventina Jėzus Kristus savo mokymu, malda, kentėjimais ir sakramentais: "Pašventink juos savo tiesa; Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Ir dėl jų pašvenčiu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Aš meldžiuosi ne tik už juos, bet ir už tuos, kurie tiki mane pagal jų žodį, kad visi būtų viena: kaip Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse" (Jn 17, 17-21).  Tačiau Kristaus Bažnyčioje gali būti nusidėjėlių, kaip matyti iš Apokalipsės; Efezo Bažnyčiai priekaištaujama, kad ji apleido ankstesnę meilę (Apr 2, 4), - Pergamono Bažnyčiai priekaištaujama, kad joje yra nikolaitų (Apr 2, 15). Bažnyčios sakramentai: Jonas Auksaburnis sako: "Kaip Dievo Sūnus yra mūsų prigimties, taip ir mes esame Jo esmės; ir kaip Jis turi mus savyje, taip ir mes turime Jį savyje". Tai pasiekiama per Krikštą ir palaikoma per atgailą ir bendrystę. Palaimintasis Teodoretas taip pat sako: "Kaip Ieva buvo sukurta iš Adomo, taip mes esame sukurti iš Kristaus viešpatavimo. Su Juo esame palaidoti ir prisikeliame per Krikštą, valgome Jo kūną ir geriame Jo kraują: "Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" (Jn 6, 54). Už Bažnyčios ribų nėra išganymo, kaip sakė Kristus: "Jei jis neklauso Bažnyčios, tebūnie jums kaip pagonis ir muitininkas" (Mt 18, 17). Kas po to yra baptistų susirinkimas? Tai tie, kurie sakosi esą tikri krikščionys, bet tokie nėra, tik meluoja; jie yra Šėtono susirinkimas (Apd 3, 9).


Apie hierarchiją
Sektantai vadina save šventaisiais, kreipdami į save posakį: "Dievas ir jo Tėvas padarė mus karaliais ir kunigais" (Apd 1, 6); tačiau Senajame Testamente sąlygiškai sakoma: "Jei laikysitės mano sandoros, būsite kunigų karalystė ir šventa tauta" (Iš 19, 5-6). Hierarchija turi istorinę kilmę, jos pradžią nustatė pats Dievas, pašaukęs Aaroną ir jo sūnus būti kunigais Padangtėje (Iš 28, 1-2; 29, 44); jos orumą saugo grėsminga bausmė: "Jei įeitų koks svetimšalis, jis bus nužudytas" (Pr 3, 10). Tačiau Senojo Testamento kunigystę, kaip netobulą, pakeičia tobuliausia Kristaus kunigystė, kuri yra neatšaukiama, amžina, nes ją sustiprina Dievo priesaika: "Viešpats prisiekė ir nesigailės: tu esi kunigas per amžius pagal Melkizedeko tvarką" (Žyd 7, 21). Įsteigdamas Hierarchiją, Kristus tik apaštalams ir jų įpėdinių asmenyje suteikė teisę mokyti žmones tikėjimo, teikti jiems sakramentus ir vesti juos į išganymą. Po prisikėlimo pasirodydamas savo mokiniams, Kristus pasakė: "Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 18-20). Kristaus Bažnyčioje egzistuoja trys kunigystės laipsniai: vyskupo (Fil 1, 1), presbiterio (Apd 14, 23) ir diakono (1 Tim 3, 8. 12). Apaštalai savanaudžius mokytojus vadina netikrais mokytojais, netikrais apaštalais ir piktadariais. Apaštalas Petras sako: "Tarp žmonių buvo netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie įves pražūtingas erezijas ir, išsižadėdami Viešpaties, kuris juos atpirko, užsitrauks ant savęs greitą pražūtį" (2 Pt 2, 1), taip pat apaštalas Paulius sako: "Netikri apaštalai, piktadariai, prisiima Kristaus apaštalų pavidalą. Ir nenuostabu, nes pats šėtonas įgauna šviesos angelo pavidalą" (2 Kor 11, 13-14). Taigi Dievo žodis galutinai sutriuškina krikštytojų mokytojus, taip pat ir Gangros susirinkimo 6-oji taisyklė skelbia: "Jei kas, atsiskyręs nuo Bažnyčios, rengia specialų susirinkimą ir, paniekinęs Bažnyčią, nori dirbti bažnytinį darbą, neturėdamas su savimi vyresniojo pagal vyskupo valią, tebūnie prisaikdintas. Deja, sektantai turi ausis ir negirdi.
Apie "Šventąją tradiciją
Tradicija yra senesnė už Šventąjį Raštą: prieš Mozę žmonės vadovavosi viena Šventąja Tradicija. Krikščionybę pradžioje žodžiu skleidė apaštalai, ir tik kai kurie iš apaštalų paliko raštus, kurie buvo užrašyti įvairiomis progomis. Apaštalas Lukas parašė Evangeliją pagal Tradiciją: "Kaip mums perdavė tie, kurie nuo pat pradžių buvo Žodžio liudytojai ir tarnai" (Lk 1, 2). Tradicija yra Dievo žodis: "Aš jums, broliai, skelbiu, kad Evangelija, kurią skelbiau, nėra žmogaus evangelija, nes ir aš ją gavau ir buvau išmokytas ne žmogaus, bet Jėzaus Kristaus apreiškimo" (Gal 1, 11-12). "Timotiejau, saugok, kas tau perduota, bjaurėdamasis nenaudingomis tuščiomis kalbomis ir klaidingų žinių išvedžiojimais" (1 Tim 6, 20). Tradicijos būtinybė: Apaštalas Petras buvo Atsimainymo ir Žengimo į dangų liudytojas, tačiau jis neaprašė šių didžiųjų įvykių detalių, todėl perdavė jas žodžiu. Jonas Teologas rašė: "Turiu jums daug ką parašyti, bet nenoriu rašalo dėti ant popieriaus, bet tikiuosi ateiti pas jus ir kalbėti iš lūpų į lūpas, kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas" (2 Jn 1, 12). Ne viskas Evangelijoje užrašyta dėl mūsų išganymo: "Jėzus mokinių akivaizdoje padarė dar daug kitų stebuklų, kurie nesurašyti šioje knygoje" (Jn 20, 30). "Aš jums visuose dalykuose parodžiau, - sako apaštalas Paulius, - kad taip dirbant reikia palaikyti silpnuosius ir prisiminti Viešpaties Jėzaus žodžius, nes Jis pats pasakė: "Tai, ką aš jums sakau, yra tiesa: "Palaimingiau yra duoti negu imti". Žodžių: "Palaimingiau duoti"... niekur nerasite Evangelijoje (Apd 20, 35). Tas pats apaštalas sako: "Pagirtinas jums, broliai, kad atsimenate visus mano žodžius ir laikotės tradicijų, kaip aš jums jas perdaviau" (1 Kor 11, 2). Taigi prieš baptistus, atmetančius tradiciją, pasmerkimas yra aiškus kaip diena; tačiau jie, savo pačių apskaičiavimu, ją atmeta, nes visa senovinė bažnytinė praktika remiasi tradicija, ir tada jie turi nesąmoningai pripažinti Apaštalų Bažnyčią. Tačiau jei jų doktrinos išeities taškas yra klaidingas, tai ir visas jos aiškinimas gali būti tik klaidingas.
Apie Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbinimą
Baptistai nepripažįsta Dievo Motinos pirmagimystės ir nepripažįsta Dievo Motinos garbingo pagerbimo. Tačiau tai, ką sako pranašas, nenugalimai įtikina: "Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: "Štai mergelė pradės ir pagimdys Sūnų, ir pavadins jį vardu Emanuelis" (Iz 7, 14). Hebrajiškas žodis "Alma" reiškia "mergelė"; taigi Rebeka vadinama "Alma" tik tuo metu, kai ji dar buvo mergelė (Pr 24, 43). Jos garbingumą įrodo arkangelo Gabrieliaus žodžiai: "Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė tave aptemdys; todėl ir tas, kuris gims šventas, bus vadinamas Dievo Sūnumi" (Lk 1, 35); taigi ji yra Dievo Sūnaus Motina. Šventosios Dvasios pripildyta teisingoji Elzbieta sušuko: "Aš esu Dievo Motina: "Iš kur man tai, kad mano Viešpaties Motina atėjo pas mane?" (Lk 1, 43); todėl ji yra Dievo Motina. Pranašas Dovydas sako: "Karalienė yra tavo dešinėje, apsivilkusi paauksuotu apsiaustu, perverta...". (Ps 44, 10-18). Ši pranašystė vaizduoja Dievo Sūnų ir Jo Motiną, todėl Ji yra Dangaus Karalienė. Jos pašlovinimą rodo Jos pačios žodžiai: "Nuo šiol mane šlovins visos kartos" (Lk 1, 48). Pirmą kartą Jos užtarimas žmonijos labui pasirodė per vestuves Galilėjos Kanoje, kai Ji tarė Jėzui: "Jie neturi vyno" (Jn 2, 3-5). Krikščionių Bažnyčios istorijoje gausu nesuskaičiuojamų faktų, kad Švenčiausioji Dievo Motina gelbsti krikščionių giminę nuo visokių blogybių ir nelaimių; Jos maldingas šlovinimas eina iš kartos į kartą, o Jos užtarimo stebuklai vyksta ir mūsų dienomis, tik žiauri širdis jų nemato, nes "išmintis neįeina į piktą sielą".
Apie šventųjų garbinimą
Sektantai nepripažįsta šventųjų garbinimo, nes, pasak jų klaidingo mokymo, tai yra įžeidimas Dievui, kuris geriau žino mūsų poreikius, labiau mus myli ir yra mums gailestingas. Tačiau pats Kristus sakė: Jis sakė: "Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau" (Jn 15, 14). "Jūs, kurie sekate paskui mane, pakibę, kai Žmogaus Sūnus atsisės savo šlovės soste, jūs taip pat sėdėsite dvylikoje sostų, kad teistumėte dvylika Izraelio giminių" (Mt 19, 28). Apaštalas Paulius sako: "Argi nežinote, kad šventieji teis pasaulį..... Argi nežinote, kad mes teisime angelus?" (1 Kor 6, 2-3). Jei pats Dievas nustatė Šventiesiems tokią aukščiausią garbę, argi ne visiškas įžūlumas tam prieštarauti. Dėl Šventųjų užtarimo: "Abraomas meldėsi Dievui, ir Dievas išgydė Abimelechą, jo žmoną ir tarnaites, ir jie pradėjo džiaugtis" (Pr 20, 17). "Viešpats tarė Elifazui: "Aukok už save, ir mano tarnas Jobas melsis už tave, nes tik jo veidą priimsiu, kad tavęs neatmesčiau" (Job 42, 7-8). Apaštalas Jokūbas sako: "Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes: "Jis meldėsi, kad nelijo, ir vėl meldėsi, ir dangus davė lietaus" (Jok 5, 16-17). Šventųjų maldos prie Dievo sosto: "Tada keturi gyvuliai ir dvidešimt keturi vyresnieji puolė priešais Avinėlį, kiekvienas turėdamas po psalmyną ir auksinius dubenėlius, pilnus smilkalų, kurie yra šventųjų maldos" (Apok 5, 8)..... "Kitas angelas atėjo ir atsistojo priešais aukurą, laikydamas auksinę smilkyklę, ir jam buvo duota daug smilkalų, kad jis padėtų juos ant auksinio aukuro, esančio priešais sostą, kartu su visų šventųjų maldomis. Ir smilkalų dūmai kilo su šventųjų maldomis iš angelo rankos Dievo akivaizdoje" ( Apok. 8, 3-4). Apaštalas Petras net ir po savo pasitraukimo pažadėjo stengtis užtarti (2 Pt 1, 15). Krikščionių Bažnyčios istorijoje yra nesuskaičiuojama daugybė faktų apie stebuklingą šventųjų pagalbą, į kuriuos kreipdavosi tikintieji; vien šventojo Mikalojaus vardas taip pašlovintas stebuklais, kad jį, be krikščionių, garbina daugybė mahometonų ir pagonių - tik krikščionys šiuo atveju yra blogesni už pagonis, vargšai žmonės!
Apie relikvijų garbinimą


Šventasis Raštas liudija, kad relikvijų gerbimas egzistavo dar Senojo Testamento Bažnyčioje: "Mozė pasiėmė su savimi Juozapo kaulus" (Iš 13, 19)..... "Kai jie laidojo vieną vyrą, pamatę moabitų ordas, tie, kurie jį laidojo, įmetė tą vyrą į Eliziejaus karstą, ir jis, palietęs krintančius Eliziejaus kaulus, atgijo ir atsistojo ant kojų" (4 Kar 13, 21). Išmintingasis Saliamonas sako: "Dievas sukūrė žmogų, kad jis būtų nesuteptas, ir padarė jį savo amžinosios egzistencijos atvaizdu" (Pr 2, 23). Iš Šventojo Rašto žinome, kad teisiųjų žmonių drabužiai darė stebuklus: "Eliziejus paėmė Elijo milinę, kuri buvo nukritusi nuo jo, ir trenkė ja į vandenį, ir jis išsisklaidė tai šen, tai ten, ir Eliziejus perėjo" (4 Kar 2, 14). "O (apaštalo) Pauliaus rankomis Dievas padarė daugybę stebuklų: ant ligonių buvo dedamos nosinės ir diržai nuo jo kūno, ir jų ligos liovėsi, o piktosios dvasios išėjo iš jų" (Apd 19, 11-12). Net apaštalo Petro šešėlis darė stebuklus: "Tikintieji išnešė ligonius į gatves ir paguldė juos ant lovų bei gultų, kad praeinančio Petro šešėlis uždengtų kai kuriuos iš jų" (Apd 5, 15). Psalmininkas sako: "Tu nepaliksi mano sielos pragare ir neleisi savo šventajam matyti sugedimo" (Ps 15, 10). Apaštalas Paulius skelbia: "Kaip nešiojome pirštų atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškąjį" (1 Kor 15, 49). Evangelijoje sakoma: "Ir atsivėrė kapai, ir daugelis mirusių šventųjų kūnų buvo prikelti" (Mt 27, 52). Apie Dievo pašlovinimą per šventąsias relikvijas: "Eliją paslėpė viesulas", o Eliziejus buvo pripildytas jo dvasios. Gyvendamas jis darė stebuklus, o po mirties jo darbai buvo nuostabūs" (Sir 48, 12. 15). Visa krikščionių Bažnyčios istorija liudija, kad visais laikais ir iki šiol šventųjų šventųjų relikvijos turi gydomąją ir stebuklingą galią, kaip Dievo malonė, pasiliekanti tikrojoje Bažnyčioje. Prieš akis matome stebuklingus išgydymus iš Serafimo Saroviečio, Juozapo iš Belgorodo ir kt. relikvijų. Ir argi mes, kaip netekę proto, nukrypsime nuo maloningojo šventumo ir atsigręšime į piktžodžiaujantį klaidingą mokymą žmonių su išdeginta sąžine? Neturėdami savo sektoje jokio pavyzdžio, kad kas nors iš mirusiųjų turėtų stebuklingų galių, baptistai, norėdami pateisinti savo klystkelius, turi griebtis šventųjų relikvijų neigimo.
Apie ikonų garbinimą
Kai Senojo Testamento Bažnyčioje buvo įrengta pirmoji žygiuojanti šventykla, tada buvo įsakyta padaryti Apreiškimo skrynią, kuri buvo paties Dievo atvaizdas; juk Mozė, keldamas skrynią į kelionę, sakė: "Kelkis, Viešpatie", - o sustodamas: "Grįžk, Viešpatie" (Num 10, 35-36). Be to, visoje Padangtėje buvo cherubinų atvaizdas, kuris turėjo veido atvaizdą (Iš 25, 20). Apaštalas Paulius sako, kad krikščionių šventyklose dar prieš antrąjį Kristaus atėjimą bus daiktų, kuriuos tikintieji vadina šventais: "Kol ateis tas, kuris priešinasi ir išaukština save virš visko, kas vadinama Dievu ar šventu, kad Dievo šventykloje sėdėtų kaip Dievas, apsimesdamas Dievu" (2 Tes 2, 3-4; Apd 13, 15). Tas pats apaštalas sako: "Didi yra pamaldumo paslaptis: Dievas pasirodė kūne, Dvasioje save pateisinęs, pasirodė angelams, tikėjimu buvo priimtas pasaulyje ir įžengė šlovėje" (1 Tim 3, 16). Todėl ikonos pripažįstamos kaip Šventajame Rašte minimų įvykių ir asmenų šventas atvaizdavimas; o dėl stabų atvaizdavimo: "Jų darymas yra ištvirkavimo pradžia, o jų išradimas - gyvenimo sugedimas" (Pr 14, 12).Šventieji atvaizdai atskleidžia dangiškąją galią: "Dagonui buvo nukirsta galva, abi kojos ir abi rankos" (1 Samuelio 5:4); taip pat kai Ozėjas ištiesė ranką prie skrynios, norėdamas ją paremti, jį ištiko mirtis (2 Samuelio 6:6-7). Krikščionių Bažnyčios istorijoje gausu stebuklingų ženklų iš šventųjų ikonų, todėl šventųjų ikonų gerbimą kaip dogmą įtvirtino VII ekumeninis Susirinkimas, nes garbė ir garbinimas reiškia ne daiktą, bet per atvaizdą reiškia patį pavaizduotą asmenį.
Apie maldą už mirusiuosius
Apaštalas Jokūbas liepia: "Melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti: "Padidėjusi teisiojo malda gali daug" (Jok 5, 16). Apaštalas Paulius sako: "Visų pirma prašau tave melstis, maldauti, prašyti, maldauti, dėkoti už visus žmones" (1 Tim 2, 1); tas pats apaštalas kitoje vietoje sako: "Visais laikais melskitės dvasia ir maldomis, ir to atkakliai siekite, melsdamiesi už visus šventuosius ir už mane" (Ef 6, 18-19). Todėl turėtume melstis už savo artimuosius ir tada, kai jie gyvena su mumis žemėje, ir tada, kai per mirtį persikelia į kitą pasaulį, nes, apaštalo žodžiais tariant: "Ar gyvename, ar mirštame, visada esame Viešpaties" (Rom 14, 8). Kartu mums suteikiamas įsitikinimas, kad atleidimas įmanomas ir pomirtiniame gyvenime, tai matyti iš Išganytojo žodžių: "Kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas žmonėms atleidžiamas, bet jei kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame amžiuje" (Mt 12, 31-32). Taigi išvada, kad nuodėmių atleidimas nusidėjėliams galimas net po jų mirties, yra paprasta. Apokalipsėje sakoma, kad Viešpats Jėzus Kristus turi pragaro ir mirties raktus (Apok 1, 17-18), todėl Jis gali atverti pragaro vartus ir išlaisvinti iš jų nusidėjėlius. Kadangi Jis, kaip amžinai pasiliekantis, turi ir amžinąją kunigystę, todėl visada gali išgelbėti tuos, kurie per Jį kreipiasi į Dievą, būdamas visada gyvas, kad mus užtartų (Žyd 7, 4-25). Iš Šventojo Rašto matyti, kad Senojo Testamento Bažnyčioje buvo įprasta melstis už mirusiuosius; Judas Makabiejus atnašavo maldą ir auką už kritusius karius, kai buvo nustatyta, kad jie po savo chitonais turėjo daiktų, skirtų Jamnijos stabams (2Mk 12, 40-45); ši permaldavimo auka buvo paaukota, kad kareiviams būtų leista nusidėti. Jėzus Siracho sūnus sako: "Tegul gailestingumo davimas būna kiekvienam gyvam, o iš mirusiųjų neatimk gailestingumo" (Siracho 7, 36). Visose liturgijose, pradedant apaštalo Jokūbo liturgija, yra maldų už mirusiuosius. Jonas Auksaburnis sako: "Ne veltui apaštalai nurodė prieš Paskutines paslaptis melstis už mirusiuosius: jie žinojo, kad mirusiems teikiama didelė nauda, didelė malonė. Ne veltui meldžiamasi, ne veltui duodama išmaldos: Šventoji Dvasia visa tai nustatė, norėdama, kad mes vieni kitiems teiktume naudos. Palaimintasis Augustinas rašo: "Nėra jokios abejonės, kad Šventosios Bažnyčios maldos, išganomoji auka ir išmaldos, aukojamos už mirusiųjų sielas, padeda joms, kad Viešpats joms būtų gailestingesnis, negu jos nusipelnė dėl savo nuodėmių". Tai, kas išdėstyta, yra neatremiamas sektantų pasmerkimas, tačiau ir melas, susivienijęs su puikybe, negali pasiduoti.
Pasninkas ir vienuolystė
Pirmasis pasninkas žmonėms buvo įsakytas rojuje, kai Viešpats pasakė Adomui: "Nuo visų sodo medžių valgyk, bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio nevalgyk, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, mirsi mirtimi" (Pr 2, 16-17). Mozė, prieš gaudamas įstatymą, keturiasdešimt dienų pasninkavo, nevalgydamas nei duonos, nei gerdamas vandenį (Iš 34, 28). Pranašas Elijas pasninkavo keturiasdešimt dienų. Niniviečiai pranašo Jonos pamokslo proga paskelbė pasninką (Jonos 3, 4). Pats Viešpats Jėzus Kristus pasninkavo keturiasdešimt dienų (Mt 4, 2), apaštalai ir pirmieji krikščionys pasninkavo, kaip sakoma: "Jiems tarnaujant Viešpačiui ir pasninkaujant, Šventoji Dvasia jiems tarė: 'Atskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam juos pašaukiau'" (Apd 13, 2). Kristus, mokydamas apie piktųjų dvasių išvarymą, sakė: Jis kalbėjo: "O tokios išvaromi tik malda ir pasninku" (Mt 17, 21). Išganytojas taip parodė didžio pasninko ir dykinėjimo pavyzdį: "Iš tiesų sakau jums: iš tų, kurie gimė iš žmonų, niekas nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją" (Mt 11, 11). Pasninko nauda yra ta, kad jis pažaboja kūniškumą ir skatina maldos pratybas, tuo tarpu baptistai propaguoja priešingą teiginį, kad jis skatina tik kūniškumą. Vienuolystė yra aukščiausias dvasinis gyvenimas, prilygstantis angelų gyvenimui; jos pavyzdys buvo Jėzus Kristus, kaip sakoma: "Jis keturiasdešimt dienų buvo dykumoje, šėtono gundomas, buvo su žvėrimis, ir angelai Jam tarnavo" (Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13). Taip vienuoliai asketai elgėsi visais krikščionybės istorijos laikais. "Tie, kurių nebuvo vertas visas pasaulis, klajojo po žemės dykumas, kalnus ir griovius" (Žyd 11, 38-40). Iš tiesų jie buvo aukštos dvasios vyrai; jų žygdarbius sudarė Dievo šlovinimas, sielos pagalba ir paguoda artimiesiems; be to, jie buvo regėtojai ir maldininkai už žmonių išganymą, jie buvo "pasaulio šviesa, žemės druska", ir jų darbus istorija išsaugojo savo lentelėse.
Baptistai sako, kad išganymui pakanka vien Šventojo Rašto, kurį kiekvienas turi teisę suprasti ir aiškinti pagal savo įsitikinimus; bet ar tokiomis sąlygomis įmanomas bendras sutarimas ir vienybė? Argi Raštas nesako: "Stenkitės išlaikyti dvasios vienybę taikos ryšiu. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas" (Ef 4, 3-5), t. y. kelią į vienybę atveria tikėjimas, kuris visiems yra vienas, tarsi vienas kalbantis. Tokia samprata išplaukia ir iš Išganytojo žodžių: "Tegul visi bus viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, taip ir jie tebūna viena mumyse" (Jn 17, 21). Ar tai įmanoma visuomenėje, kur kiekvienas turi skirtingą požiūrį, kur gebėjimas suprasti skiriasi iki begalybės? Ir toks absurdas vadinamas doktrina! Kalbant apie tai, visa baptistų doktrina yra įžūlus absurdas. "Aš esu išgelbėtas", - karštligiškai sako jie, įkvėpti pagiežingos dvasios, patenkinti savo piktžodžiavimu.
Jų maldos susirinkimai apsiriboja giedojimu, skaitymu ir pamokslavimu; visų pabaigoje vyksta duonos laužymo apeiga: duona ir vynas šioje apeigoje yra ne kas kita, o Kristaus Kūno ir Kraujo ženklas: sutrupinta duona ir vynas, supilti į taures, padedami ant stalo, ir vyriausiasis iš brolių pakviečia visus valgyti. Taigi Eucharistijos sakramentą, Jėzaus Kristaus įsteigtą per Paskutinę vakarienę ir įsakytą apaštalams bei jų įpėdiniams šiais žodžiais: "Tai darykite mano atminimui" (Mt 26, 26-28), baptistai savo susirinkime šventvagiškai vaizduoja ir šventvagiškai prisiima Dievo slėpinių statytojų išvaizdą.

Taigi baptistai nėra iš tolimų laikų. Jie nebuvo atsiųsti Dievo, bet atėjo patys, kaip savamoksliai mokytojai. Jų skirtumas aiškus: jie atėjo ne pro duris, t. y. ne perėmę iš apaštalų, bet kaip vagys ir plėšikai (Jn 10, 1), kad iš Kristaus kaimenės vogtų ir naikintų paprastus ir neišmanančius žmones. Visą jų klaidingos doktrinos darbą sudaro klausytojo apgaudinėjimas, kad kelias į dangų yra artimas ir lengvas: "Tikėkite tik tuo, kad esate atpirkti Kristaus, ir būsite išgelbėti. Nutylėdami tai, ką sakė Gelbėtojas: "Ankšti vartai ir siauras kelias, vedantis į gyvenimą" (Mt 16, 24); tačiau savo įžūlumu, turėdami graužiančią sąžinę, sektantai ne paklūsta Evangelijai, bet Evangeliją paklūsta savo klaidingam aiškinimui ir vietoj tikros doktrinos atneša skandalingą melą bei piktus žodžius, kuriais mano pateisinti savo piktas mintis. Lygindami stačiatikių Bažnyčią ir baptistų bendruomenę, matome, kad Apaštalų Bažnyčios istorijoje nuo visų laikų iki mūsų dienų būta būrių šventų vyrų ir moterų, kurie kaip žvaigždės danguje spindi dangiška šlove ir stebuklinga galia; tuo tarpu baptistų praeitis ir dabartis neturi jokio dieviškojo liudijimo; tai žmonės, kurie gyvena pagal pasaulio stichijas, vadindami save išmintingais, tačiau tapo bepročiais (Rom 1, 22), nes dėl savo išdidumo jie pasinėrė į nedorą ereziją ir, išskyrus fanatizmą, nesugeba įsivaizduoti nieko, kas būtų verta aukščiausios prabos gyvenimo. Todėl, broliai, žinokite, koks pavojus gresia klausytis eretiškų doktrinų, kai šventųjų Tėvų susirinkimai net grasindami bažnytiniu draudimu draudžia melstis kartu su žydais sinagogose arba su eretikais jų susirinkimuose(1). Sektantai negali suprasti, kad prieštaravimas aiškioms ir įrodytoms tiesoms, taip pat Apaštališkosios Bažnyčios, t. y. ortodoksų tikėjimo, atmetimas yra šventvagystė prieš Šventąją Dvasią, nuodėmė, neatleistina nei šiame, nei būsimuose amžiuose. Pranašas Dovydas meldė išvaduoti nuo tokių žmonių (Ps 140, 4), o apaštalas Paulius kaip įspėjimą pateikė įsakymą: "Jei net mes ar angelas iš dangaus jums skelbtų ką kita, negu mes jums skelbėme, tebūnie tai anatema" (Gal 1, 8). Žinodami, kad "apaštališkoji Bažnyčia yra tiesos ramstis ir atrama" (1 Tim 3, 15), bėkite nuo žmonių, kurie gyvena ir veikia prisiekę. 

(1) Apaštališkoji 65 taisyklė, Laodikėjos susirinkimo 37 ir 39 taisyklės.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...