2022 m. liepos 17 d., sekmadienis

Ordo Iuris: mums nori primesti homoadopciją (homoseksualistų įvaikinimą)

 

Lenkų instituto "Ordo Iuris" direktorius dr.Jerži Kvasnievskis savo laiške  rašo:

Ponios ir ponai,

"Jei ne pro duris, tai pro langą" - šis gerai žinomas posakis geriausiai apibūdina lyčių lobistų ir ideologų, kurie bet kokia kaina nori į mūsų gyvenimą įvesti savo radikalius reikalavimus, veiksmus. Jie puikiai žino, kad jei norėtų "įeiti pro duris" (t. y. atvirai - demokratinėmis priemonėmis), jie paprasčiausiai būtų atmesti. Todėl jie atkakliai ieško bent vieno praviro lango, pro kurį galėtų patekti į vidų. Ir šis langas dažniausiai yra Europos Sąjungos forumas.

Tačiau kruopščiai stebėdami ES teisės aktus ir lyčių lygybės lobistų veiklą galime laiku įspėti viešąją nuomonę, daryti spaudimą vyriausybei ir kurti tarptautines opozicines koalicijas. Normalumo gynimas reikalauja šimtų valandų budrumo ir darbo. Tai galime daryti dėl jūsų paramos ir visų mūsų rėmėjų dosnumo.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen jau daugiau nei prieš dvejus metus paskelbė ketinanti priversti visas ES valstybes nares "pripažinti tėvystę tarpvalstybiniu mastu". Trumpai tariant, jei, pavyzdžiui, ponai Hansas ir Lucas Vokietijoje pripažįstami teisėtais vaiko globėjais, tai atvykus į Lenkiją jų "tėvystė" turėtų būti pripažinta pagal Lenkijos teisę. Tai, žinoma, reikštų, kad Lenkijos tos pačios lyties poroms, norinčioms įsivaikinti vaiką, tereikėtų keliauti per Oderį, ten įsivaikinti berniuką, o tada grįžti į Lenkiją ir reikalauti, kad su jais būtų elgiamasi kaip su tėvais. Taip Lenkiją norima priversti leisti tos pačios lyties asmenų poroms įsivaikinti vaikus vietiniuose įvaikinimo centruose. Nes kai tik pritarsime "tarpvalstybiniam tėvystės pripažinimui", labai greitai atsiras pora, kuri pagrįstai pareikš, kad tėvystės teisių suteikimas tik vienos lyties poroms iš užsienio yra diskriminacija tų, kurie norėtų įsivaikinti vaiką šalyje.

Šiandien, praėjus vos keliolikai mėnesių po šio Ursulos von de Leyen pareiškimo, jau stovime ant paskutinio mūšio slenksčio ginant konstitucinį šeimos identitetą. Buvo paskelbta, kad Europos Komisija reglamento dėl tarpvalstybinio tėvystės pripažinimo projektą priims trečiąjį šių metų ketvirtį (t. y. iki rugsėjo pabaigos). Reglamentas bus privalomas visoms ES šalims.

Tačiau "vaivorykštės" lobistams net ir šie keli mėnesiai laukimo, kol bus priimta Europos Komisijos iniciatyva, yra per ilgi. Jie nori įeiti į namą dabar pat. Todėl kol kas jie bandė patekti pro kitą langą - pasinaudodami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Bulgarijos ir Ispanijos piliečiai ES teismui apskundė Bulgarijos valdžios institucijas, kurios atsisakė vaiko gimimo liudijime įrašyti biologiškai klaidingą informaciją, kad abi moterys yra vaiko motinos. Praėjusių metų gruodį ESTT teisėjai nusprendė, kad šios šalies valdžios institucijos turi pripažinti dviejų moterų "tėvystę".

Lenkijos vyriausybė reagavo į sprendimą. Siekiant apsisaugoti nuo panašaus ESTT išpuolio prieš Lenkiją, parengtas įstatymo projektas, kuriuo siekiama sukurti specialius tėvystės pažymėjimus. Tokie pažymėjimai užtikrintų, kad asmenys, kitoje šalyje pripažinti "antrąja motina" arba "antruoju tėvu", galėtų naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi ES valstybių narių teritorijoje. Tačiau norint pasinaudoti šia teise ES piliečiams nereikės jokio papildomo pažymėjimo. Tikrasis jų poveikis būtų tik tai, kad Lenkijos teisinėje sistemoje atsirastų spraga, nes būtų sukurtas precedentinis naujas "pažymėjimo" institutas, skirtas tik tos pačios lyties poroms. Juo labiau, kad iš "teisės laisvai judėti ir apsigyventi ES valstybių narių teritorijoje" ESTT pradėjo savavališkai išvesti "teisę į įprastą šeimos gyvenimą", t. y. tėvų teisių pripažinimą. Taigi lyčių lobistai būtų pasiekę savo tikslą net ir nepriėmus ES reglamento projekto.

Laimei, nuolatinė nacionalinių ir tarptautinių įstatymų leidėjų stebėsena leidžia mums laiku reaguoti į bet kokius radikalių ideologų žingsnius. Lenkijos vyriausybė jau gavo "Ordo Iuris" teisininkų parengtą įstatymo projekto analizę. Jame pabrėžiama, kad minėti pažymėjimai de facto reikštų tėvų valdžios suteikimą tos pačios lyties poroms, o tai prieštarauja Lenkijos teisei, įskaitant Lenkijos Konstituciją. Po mūsų atliktos analizės kritišką analizę taip pat atliko Vyriausybės teisės aktų centras. Manau, kad dėl mūsų reakcijos vyriausybė supras projekto trūkumus.

Taip pat dėsime visas pastangas, kad būtų sustabdytas privalomo ES reglamento dėl tarpvalstybinio tėvystės pripažinimo priėmimas. Mūsų teisininkai artimiausiomis dienomis išsiųs Užsienio reikalų ministerijai ir Šeimos ir socialinės politikos ministerijai visuomenės informavimo prašymą, kuriame teirausimės, kokios pozicijos šiuo klausimu laikysis Lenkijos vyriausybė. Ruošdamiesi tam, kad Europos Komisija greičiausiai patvirtins projektą, jau rengiame memorandumą Lenkijos vyriausybei, kuriame nurodysime reglamento nesuderinamumą su Lenkijos Konstitucija ir būtinybę vetuoti projektą per balsavimą Taryboje. Mūsų analizės taip pat bus siunčiamos Europos Parlamento nariams ir kitų Europos šalių atstovams.

Žinome, koks svarbus yra paprastų žmonių spaudimas politikams. Todėl taip pat ketiname atnaujinti peticiją prieš homadopcijos įvedimą, kurią kreipsimės ne tik į Europos Komisiją, bet ir į visų ES šalių vyriausybes, ragindami vetuoti EK projektą Europos Vadovų Taryboje.

Tikiu, kad veikdami kartu galėsime sustabdyti lyčių lobistų, kurie visais įmanomais būdais siekia primesti savo radikalius reikalavimus ES šalims, puolimą. Tai gali būti svarbiausias mūšis kare su radikaliais ideologais. Jei dabar liksime pasyvūs, netrukus nė vienas Lenkijos įvaikinimo centras negalės atsisakyti vienalyčių porų įsivaikinti vaikų, o Lenkijos visuomenė net nepastebės, kad įvyko ši ideologinė revoliucija.

Dėl mūsų budrumo ir analitinės reakcijos vyriausybė jau pastebėjo aptariamo įstatymo projekto trūkumus ir gali laiku padaryti atitinkamas pataisas. Tokiomis mažomis pergalėmis mes siekiame ilgalaikės konstitucinės šeimos ir paprastų žmonių padėties gynybos... normalumas

Vaikas yra lobistų politinio žaidimo pėstininkas

Viešojoje erdvėje labai dažnai bandoma įteigti, kad LGBT aktyvistai yra persekiojami ir diskriminuojami lenkai, kurie nori tik tolerancijos. Iš tikrųjų tai puikiai organizuotas politinis judėjimas, turintis labai konkrečių reikalavimų ir siekių.

Kova už tai, kad tos pačios lyties poroms būtų suteikta teisė įsivaikinti visose ES šalyse, yra puikus lyčių lobistų darbo pavyzdys. Didelį vaidmenį čia atlieka Tarptautinė lesbiečių ir gėjų asociacija (ILGA) - Europos Komisijos iš dalies finansuojama lobistinė organizacija, kuriai priklauso Lenkijoje veikiančios Kampanija prieš homofobiją, Stounvalio grupė ir fondas "Trans-Fuzja". Būtent šios organizacijos veikla, be kita ko, lėmė tai, kad, nepaisant to, jog nebuvo jokių naujų medicininių atradimų, homoseksualumas buvo išbrauktas iš ligų sąrašo Pasaulio sveikatos organizacijos balsavime.

Šiandien ILGA savo tikslams įgyvendinti naudojasi ES institucijomis. Lyčių lobistai dalyvavo rengiant ES LGBTIQ lygybės strategiją, kurioje pirmą kartą buvo raginama tos pačios lyties poroms pripažinti tarpvalstybinę tėvystę. Kai tik pasirodė pirmasis Europos Komisijos penkerių metų strategijos projektas, įspėjome visuomenę, kad šis dokumentas taps pretekstu priversti tokias šalis kaip Lenkija suteikti vienalytėms sugyventinių poroms privilegijas, priklausančias susituokusioms poroms, įskaitant vaikų įvaikinimą. Dalyvavome oficialiose konsultacijose dėl projekto, pateikdami nemažai prieštaravimų dėl ES sutarčių teisės ir primindami valstybių narių suverenumo principą šeimos teisės srityje, ir - vieninteliai Europoje - paskelbėme išsamią tiek pirminių strategijos prielaidų, tiek galutinio dokumento analizę.

Nuo žodžių prie darbų

Po kelių mėnesių Europos Komisija pradėjo įgyvendinti LGBT strategiją ir paskelbė apie pradedamą rengti reglamento dėl tėvystės pripažinimo tarp valstybių narių projektą. Svarbu tai, kad pasirinkta reglamento forma, t. y. visoms ES valstybėms narėms privalomas dokumentas, kurio nuostatų net nereikia perkelti į nacionalinę teisinę sistemą.

Reaguodami į tai, parengėme tarptautinę peticiją EK vadovei Ursulai von der Leyen, kurioje raginame Komisiją laikytis ES sutarčių nuostatų, užtikrinančių valstybių narių suverenitetą priimti teisės aktus šeimos teisės srityje. Peticiją parėmė daugiau kaip 20 šeimą remiančių organizacijų iš tokių šalių kaip Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Ukraina, Nyderlandai, Ispanija, Vokietija, Italija, Prancūzija ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Kartu su partneriais surengėme konferenciją, kuria pradėjome tarptautinį protestą prieš ES reglamentą. Kiekviena organizacija informavo savo šalies valdžios institucijas apie esamą grėsmę. Kad mūsų draugai įgytų reikiamų faktinių žinių, pateikėme jiems į anglų kalbą išverstą mūsų ataskaitos apie ES LGBT strategiją versiją.

Taip pat dalyvavome viešose konsultacijose dėl reglamento projekto ir perdavėme Komisijai išsamią esminę dokumento analizę, kurioje, remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Pagrindinių teisių chartijos nuostatomis, priminėme, kad Europos Sąjunga neturi kompetencijos priimti teisės aktus šeimos teisės srityje (...)P.S. Negalima leisti, kad kitų ES valstybių narių teisės "išradimai" (net ir patys absurdiškiausi) atsirastų Lenkijos teisėje. Jei nesureaguosime šiandien, namų ūkio pasirinkimo įvedimas mums bus tik pradžia. Praėjusiais metais Kembridže (Masačusetso valstija, JAV) buvo įvesta nauja "civilinės partnerystės" apibrėžtis, kuri reiškia, kad tokie santykiai gali būti ir poliamoriški. Jei toks pat įstatymas būtų priimtas Nyderlanduose (o tai nesunku įsivaizduoti), netrukus ir Lenkijoje tektų pripažinti, kad vaikas turi ne tik dvi "motinas", bet ir tris ar keturis tėvus.....

Turime sustabdyti šią beprotybę.

Teisinės kultūros institutas "Ordo Iuris" yra fondas, veikiantis tik rėmėjų dosnumo dėka.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...