2023 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis

Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas dėl Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos


Pareiškimas

Dėl gyvenimo įgūdžių ugdymo privalomos programos
2023 m. rugsėjo 3 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1541 nuo šių mokslo metų mokyklose įvedama privaloma Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka. Šios programos rengime prigimtinių šeimų ir tėvų teises atstovaujančios organizacijos dalyvauti neturėjo galimybės.

Tarp Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 lėšomis ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros parengtų Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijų autorių vienintelė lytiškumo specialistė yra VŠĮ “Edukacijos ir įvairovės namai“ vadovė Lina Januškevičiūtė. Ši organizacija atvirai propaguoja genderizmo ir LGBT ideologijos diegimą mokyklose ir yra pagarsėjusi dėl skandalingų lytinio švietimo pamokų Baisogaloje, Plungės rajone ir kitur, sukėlusių masinį tėvų pasipriešinimą.

Šiose rekomendacijose pateikiamos metodinės medžiagos, kuria būtina vadovautis, autoriai lytiškumo klausimais nurodomos vien tik LGBT ir genderizmo ideologiją propaguojančios organizacijos: ta pati VŠĮ “Edukacijos ir įvairovės namai“, VŠĮ “Ugdymo meistrai“, VšĮ Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nacionalinė LGTB teisių organizacija, Lietuvos žmogaus teisių centras, leidinys „Lygybės laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“, portalas visureikalas.lt, vadovas „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“, VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA ir kt.

Prigimtinių šeimų ir tėvų organizacijų ar jų dokumentų šiose rekomendacijose nenurodoma nei vieno. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, kad šioje programoje lytiškumo ugdymas bus vykdomas pagal LGBT, translytiškumo ir genderizmo ideogines nuostatas.

Todėl, vykdant gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, bus pažeidžiama Konstitucijos 26 straipsnio garantuojama nevaržoma tėvų ir globėjų teisė rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.

Šeimų ir tėvų teisės dalyvauti parenkant (ar prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą ir turinį aiškiai apibrėžtos Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o taip pat ir JTO Žmogaus teisių deklaracijoje. Šeimos stiprinimo įstatymo 4 straipsnis savivaldybių institucijas įpareigoja užtikrinti visaverčio šeimų funkcionavimo sąlygas įgyvendinant prokreacines, ugdymo ir socializacijos funkcijas, kurti šeimai palankią aplinką, apimančią švietimo ir vaikų ugdymo sritis.

Visas šias tėvų ir šeimų teises, teisėtus interesus ir įstatymus bei Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ir jos vykdymo metodinės rekomendacijos pažeidžia. Be to, šiai programai kvalifikuoti mokytojai dar nėra apmokyti, mokytojų rengimo programos ir jų turinys visuomenei ir tėvams nėra žinomi.

Lietuvos šeimų sąjūdis:

  1. Reikalauja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės nedelsiant atšaukti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1541 1 priedo 1.2.46 punkto galiojimą ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos vykdymą.

  2. Pareiškia, kad Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa gali būti diegiama mokyklose tik įgyvendinus šias būtinas sąlygas:

2.1. Surengus Švietimo, sporto ir mokslo ministerijoje viešas visuomenei diskusijas su prigimtinių šeimų ir tėvų interesus atstovaujančiomis organizacijomis dėl programos turinio.

2.2. Parengus ir paskelbus visuomenei gyvenimo įgūdžių ugdymo programos mokytojų rengimo metodiką, rekomendacijas ir konkretų, galutinį privalomą mokiniams perteikti lytiškumo pamokų turinį.

2.3. Atskyrus Gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje lytiškumo ir kitus klausimus į atskiras pamokas, kurių mokymas turi būti privalomai suderintas su mokyklos tėvų bendruomene.

2.4. Abi šias Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos dalis įvedant mokyklose kaip neprivalomas, laisvai pasirenkamas programas.

Lietuvos šeimų sąjūdis

https://kaunoforumas.com/2023/09/04/lietuvos-seimu-sajudzio-pareiskimas-del-gyvenimo-igudziu-ugdymo-programos/


Priedas: Pareiškimas dėl atsisakymo dalyvauti sadomijos pamokose..............................................……………...

(ugdymo įstaigos pavadinimas)

.....................................…………………….

(vadovo vardas, pavardė)

teikiama: ….................................................

(ugdymo įstaigos elektroninio pašto adresas)

................................………………………….

(Jūsų vardas, pavardė)PAREIŠKIMAS

Dėl mano sūnaus (dukters) dalyvavimo Gyvenimo įgūdžių programos pamokose

2023 m. Mėn. d.

Nuo šių mokslo metų mokykloje įvedama privaloma Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamoka.

Tačiau šioje programoje ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros parengtose Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijose yra nuostatų, prieštaraujančių mūsų šeimos įsitikinimams. Lytiškumo ugdyme numatoma mokyti lytinių stereotipų atsisakymo, tolerancijos, neapykantos kalbos, lytiškumo fiziologinių problemų sprendimo, nėštumo planavimo ir kontracepcijos.

Šiose rekomendacijose lytiškumo ugdymui pateikiamos rekomendacijos, dokumentai, LGBT ir šį judėjimą remiančių organizacijų metodiniai leidiniai, dalyvauja viešosios įmonės, remiančios LGBT ideologiją ir praktiką. Mokytojus programai taip pat rengs organizacijos ir specialistai, itin aktyviai propaguojantys LGBT ir genderizmo nuostatas. Prigimtinę šeimą atstovaujančių organizacijų ir jų rekomendacijų šios programos lytiškumo ugdymo dalyje nėra. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, jog Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokose lytiškumo bus mokoma išimtinai pagal LGBT, genderizmo ir translytiškumo nuostatas, kurios mūsų šeimai yra kategoriškai nepriimtinos.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnis garantuoja nevaržomą tėvų ir globėjų teisę rūpintis vaikų ir globotinių auklėjimu pagal savo įsitikinimus. Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktu nepilnamečiams draudžiama teikti informaciją, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą.

Remiantis aukščiau nurodytais įstatyminiais aktais pareiškiu, kad:

  1. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos pamokos, kuriose bus dėstomos nesuderinamos su Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymu ir prieštaraujančios konstitucinei šeimos sampratai nuostatos, pažeidžia mano teisę auklėti vaikus pagal įsitikinimus, todėl savo dukros (sūnaus).........................................................................,kuri(s) mokosi...............klasėje, į atskiras šios programos pamokas, kuriose bus dėstomi lytiškumo klausimai, neleisiu.

  1. Prašau Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą ir metodiką aptarti mokyklos tėvų taryboje ir iš anksto skelbti kassavaitinių užsiėmimų pagal šios programos temas, kad žinočiau ir galėčiau atsisakyti leisti savo dukrą (sūnų) į atskiras pamokas, kuriose bus dėstomos lytiškumo nuostatos, prieštaraujančios mano įsitikinimams.

  1. Prašau nustatyti, kad šie pamokų praleidimai būtų laikomi tėvų teise auklėti vaikus pagal įsitikinimus, už juos neturi būti mažinami dalyko vertinimai ir nedalyvavimas pamokose turi būti laikomas neatvykimu dėl pateisinamos priežasties. Mano sūnui(dukrai), kuris nedalyvaus šios programos pamokose dėl nurodytų priežasčių, prašau duoti individualias užduotis iš kitų Gyvenimo įgūdžių programos dalių.


Pagarbiai,

...............……………………………………….

(Jūsų vardas, pavardė, parašas)


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...