2022 m. kovo 14 d., pirmadienis

Žodis įkandin Kovo 11 iš Seimo salės bėgusiems


Jūs, žodžio „P“ bijantys, iš Seimo salės bėgantys, tebūnie jums tai pirma treniruotė, nes bėgti greitai teks ne tik iš Seimo salės, bet žymiai toliau, gal iki pat Berlyno, o gal Briuselio, o gal iki Lamanšo sąsiaurio.

Vienas piktas ir barzdotas musulmonas vakar sakė, kad visus „P“ ruošiasi išvaryti (žiūr.čia).

Ne mes vieni Lietuvoje nuo tų „P“ esame prisikentėję. Dauguma protiškai sveikų žmonių Europoje supranta, kad šeimos griovimas – šėtonų užsiėmimas, daugumas normalių europiečių, prieš kuriuos „P“ ėmėsi atviro teroro, tyliai laukia, kada barzdoti vyrai su Tora ar Koranu rankoje, primins europiečiams, kas yra Dievo skirta, o kas šėtono sumanyta (katalikų šventikų neminiu, nes šie, manau, atėjus Bergoglio, galutinai savo sielas velniui pardavė).

Iš Seimo bėgančių sąraše buvo keli judėjai. Keista! Tiesa yra Dievo antspaudas, sako Talmudas (Šabat 55a).

Ar ne Tiesą pasakė signatarė Zita Šličytė Kovo 11? 

Ar ne Sodomą ir Gomorą sunaikino Dievas? 

Ar šių miestų užuomazga netampa Lietuvos Seimas?

Visi šėtonai sulauks Dievo bausmės, nereikia tuo net abejoti. Spaudžiama spyruoklė išsities ir skaudžiai sužalos protą praradusius eksperimentatorius, nežinančius fizikos ir biologijos dėsnių.

Negi jie mano, kad kažkas ateis tų „P“ ginti, kad krūtinėmis užrems Seimo duris, kaip prieš tris dešimtmečius? Tauta, iš kurios tie „P“ nuolatos tyčiojasi, neis ginti savo priešų, į kokias uniformas jie dabar nesivilktų. Sieros kvapas išduoda tuos šėtonus!

Jei pamatysite prie Seimo šokančias į Nerį kiaules, nenustebkite, bet prisiminkite

Evangeliją pagal Morkų (Mk 5)


Demonų išvarymas Geraziečių krašte

1 Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte.[i1] 2 Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. 3 Jis gyveno kapų rūsiuose, ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. 4 Nors jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius, ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. 5 Per kiauras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. 6 Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais 7 ir ėmė garsiai šaukti: „Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo Sūnau? Saikdinu tave Dievu, nekankink manęs!“ 8 Jėzus mat buvo paliepęs: „Išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus!“ 9 Jėzus dar paklausė: „O kuo tu vardu?“ Ji atsakė: „Mano vardas – Legionas,[i2] nes mūsų daug“. 10 Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. 11 Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė.[i3] 12 Dvasios ėmė prašytis: „Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!“ 13 Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa kaimenė, apie du tūkstančius kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. 14 Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. 15 Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdintį demonų apsėstąjį – tą, kuris buvo turėjęs Legioną, – apsirengusį ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. 16 Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju, ir apie kiaules. 17 Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. 18 Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, 19 bet Jėzus nesutiko ir pasakė: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo“. 20 Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs; ir visi stebėjosi.


P.S.Sąrašas veikėjų, kurie per iškilmingą Kovo 11-osios minėjimą Seime trukdė signatarei Zitai Šličytei sakyti kalbą ir demonstratyviai paliko salę, duodami aiškiai suprasti kokios jų pažiūros ir vertybės.

Vilija Aleknaitė-Abramikienė
Laima Andrikienė
Aušrinė Armonaitė
Agnė Bilotaitė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Evelina Dobrovolska
Arūnas Dulkys
Simonas Gentvilas
Faina Kukliansky
Gabrielius Landsbergis
Kęstutis Masiulis
Kęstutis Navickas
Juozas Olekas
Nijolė Oželytė
Ieva Pakarklytė
Žygimantas Pavilionis
Viktoras Pranckietis
Tomas Vytautas Raskevičius
Julius Sabatauskas
Marius Skuodis
Ingrida Šimonytė
Birutė Vėsaitė
Andrius Vyšniauskas
Emanuelis Zingeris
Artūras Žukauskas
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...